Warunki reklamacji, uprawnienia z gwarancji

 

 1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.
 2. Prawo do złożenia Sprzedającemu reklamacji wygasa z upływem 6 miesięcy od odbioru towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację oraz zawiadomić Biuro Obsługi Klienta o terminie, w którym możliwy jest odbiór od Klienta reklamowanego towaru. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest przedłożyć fakturę zakupu.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:
  1. dokona naprawy towaru,
  2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  3. zwróci cenę towaru.
 6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
  3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 7. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 8. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

 

 

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy, zwrot towaru

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zwrócić towar będący w stałej ofercie handlowej Sprzedającego bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zamówionego towaru pod warunkiem odesłania na swój koszt na adres Sprzedającego - we wcześniej uzgodnionym z Biurem Obsługi Klienta terminie - nie używanych towarów w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach nie noszących śladów uszkodzenia. Uprawnienie powyższe nie dotyczy również towarów, których cena jest wprost uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, towarów będących rzeczami określonymi co do tożsamości lub których właściwości (np. rodzaj, model, kolor) zostały określone przez Klienta.  

 

 1. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej Sprzedający zwróci na podane konto Klienta otrzymaną wcześniej zapłatę.

 

 Formularz_zwrotu_reklamacji.doc