REGULAMIN
Sklepu internetowego „witexbiuro.pl”
 
§ 1. Warunki realizacji zamówienia
 1. Po prawidłowym zalogowaniu się i zgodnie z przyznanymi uprawnieniami Klient może składać zamówienia na wybrane przez siebie towary 24 godziny na dobę, podając przy tym podstawowe dane do realizacji zamówienia.
 2. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego witexbiuro.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny.
 3. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, bez prawa do roszczeń ze strony Klienta w przypadku, gdy z powodu błędów lub niedokładności w podanym adresie dostawa nie doszła do skutku.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin od chwili przesłania zamówienia, w godzinach wskazanych przez Klienta jako godziny pracy Klienta, pod warunkiem, że zamawiany towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
 5. Dostawa towarów na terenie województw wielkopolskiego odbywa się na koszt Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z powodu siły wyższej, niezawinionych trudności transportowych lub z przyczyn, za które odpowiadają firmy kurierskie.
§ 2. Dostępność towarów
 1. Pomimo starań, informacja o towarze w Sklepie Internetowym witexbiuro.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym witexbiuro.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.
§ 3. Zmiany zamówienia
 1. Poza przypadkami opisanymi w § 2 Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym witexbiuro.pl
 2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.
§ 4. Ceny towarów
 1. Ceny towarów dostępne są w Sklepie Internetowym witexbiuro.pl po zalogowaniu się. Ceny te:
  1. są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w odpowiedniej stawce,
  2. podawane są w złotych polskich,
  3. uwzględniają uzgodnione z Klientem upusty i rabaty w przypadku objęcia tych towarów.
 2. Sprzedający może bez powiadomienia dokonywać zmian towarów uwidocznionych w Sklepie Internetowym. Odrębności w tym zakresie reguluje Porozumienie.
§ 5. Zapłata ceny, formy płatności
 1. Zapłata gotówką przy dostawie zamówionego towaru wymagana jest w przypadku gdy:
  1. Klient po raz pierwszy dokonuje zakupu od Sprzedającego,
  2. Klient nie kupił od Sprzedającego żadnego towaru w okresie dłuższym niż rok,
  3. Klient zalega z zapłatą za wcześniej nabyty towar.
 2. W pozostałych przypadkach Sprzedający dopuszcza zapłatę za towar po jego dostawie, w terminie ustalonym w myśl Porozumienia.
 3. W przypadku opóźnienia z zapłatą za zamówiony towar powyżej 14 dni, możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego  może zostać zablokowana przez Sprzedającego, do czasu zapłaty długu.
§ 6. Warunki reklamacji, uprawnienia z gwarancji
 1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.
 2. Prawo do złożenia Sprzedającemu reklamacji wygasa z upływem 6 miesięcy od odbioru towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację oraz zawiadomić Biuro Obsługi Klienta o terminie, w którym możliwy jest odbiór od Klienta reklamowanego towaru. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest przedłożyć fakturę zakupu.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:
  1. dokona naprawy towaru,
  2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  3. zwróci cenę towaru.
 6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
  3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 1. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 2. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.
§ 7. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy, zwrot towaru
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zwrócić towar będący w stałej ofercie handlowej Sprzedającego bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zamówionego towaru pod warunkiem odesłania na swój koszt na adres Sprzedającego - we wcześniej uzgodnionym z Biurem Obsługi Klienta terminie - nie używanych towarów w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach nie noszących śladów uszkodzenia. Uprawnienie powyższe nie dotyczy również towarów, których cena jest wprost uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, towarów będących rzeczami określonymi co do tożsamości lub których właściwości (np. rodzaj, model, kolor) zostały określone przez Klienta.  
 2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej Sprzedający zwróci na podane konto Klienta otrzymaną wcześniej zapłatę.
§ 8. Newsletter
 1. Klient wysyłając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterana podany adres poczty elektronicznej, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
 2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
§ 9. Dane osobowe
 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym witexbiuro.pl oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta ze Sklepu Internetowego,Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w Bazie oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Internetowego, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ww. Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
§ 10. Postanowienia końcowe
Dokłada się najwyższej staranności, aby oferta towarów umieszczona w Sklepie Internetowym witexbiuro.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym w Sklepie Internetowym  lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Sklepu Internetowego. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i prawa, zwłaszcza z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania ze Sklepu Internetowego witexbiuro.pl  z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp. Wszystkie uwagi odnośnie funkcjonowania strony internetowej witexbiuro.pl proszę zgłaszać e-mailowo na adres: witexbiuro@wp.pl
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym witexbiuro.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
  W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby P.W. WITEX Renata Witkowska
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5 maja 2008r.
 5. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Sklepie Internetowym.